U 13 decembre i ghjiorni allonganu d’un calzu di gallina.